Algemene Vergadering (AV) 2024

Concept notulen AV 4 april 2023

 

Aanwezig bestuursleden: Hans Groos (voorzitter), Pim Vletter (penningmeester en ledenadministrateur), Wietske Nijland (secretaris, tevens notulist), Jetty van Spanje (algemene zaken)

Afmelding bestuurslid: Hessel Kraaij (algemene zaken)

Aanwezig 25 leden: zij hebben voor presentie getekend.
De agenda en de te bespreken stukken zijn op voorhand met de leden gedeeld.

De leden kunnen voor de stukken inloggen op het leden deel van de CVOO-website.

 1. Opening
  Hans Groos opent om 20 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom in de Hofmanzaal. Hij is blij dat zovelen willen mee denken en beslissen over het beleid van de vereniging.
 2. Notulen van de Algemene (Leden) Vergadering van 7 april 2022
  Geen opmerkingen. De leden keuren hem goed, het bestuur tekent hem.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
  Tot zijn spijt moest Hessel Kraaij zich afmelden.

Wietske meldt nog 6 afmeldingen voor de vergadering, waarvan 2 met een akkoord voor het vernieuwde HHR (12)

 1. Bespreking van het secretarieel jaarverslag 2022

Wietske geeft toelichting. De aanwezigen gaan akkoord met de inhoud.
Hans bedankt Wietske.

 1. Bespreking van het financiƫle verslag 2022 en verlies- en winstrekening
  Pim geeft toelichting. De leden gaan akkoord.
  Hans bedankt Pim.
 1. Bespreking begroting 2023
  Ook deze wordt geaccepteerd.
 1. Vaststellen contributie 2024
  Het bestuur stelt geen veranderingen voor. Na de uitleg van Pim, dat het bestuur, gezien de gezonde staat van de financiƫn geen reden ziet tot verhoging (ondanks de inflatie). Daarmee gaan de leden akkoord.
 1. Verslag van de kascommissie
  Ruud Overweg neemt het verslag door namens hem en Jelma (die afgemeld heeft) en licht die toe samen met Pim.
  Zij stellen de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
  Hans dankt Ruud en Jelma.
 1. Decharge verlenen aan het bestuur over 2022
  Iedereen gaat akkoord en het bestuur wordt met applaus bedankt.

10.Benoeming Kascontrole commissie
In 2024 zijn Ruud en Jan Meurs lid van de Kascontrole commissie.
Luuk de Jong meldt zich aan als reserve lid en wordt verkozen.

11.Bestuursverkiezing
Jetty en Wietske gaan het bestuur verlaten. Hans dankt hen beiden met mooie woorden en bloemen voor hun inzet voor de vereniging.
Wietske benadrukt dat ze het met veel plezier heeft gedaan, omdat er een goede sfeer en samenwerking in het bestuur is. Zij bedankt de medebestuursleden daarvoor en zal zeker betrokken blijven.
Hans licht toe dat het bestuur zelf de taken verdeelt in de eerstvolgende bestuursvergadering volgens de nieuwe statuten.
Het bestuur is heel blij dat twee leden zich hebben aangemeld na de oproep in januari. Inmiddels hebben ze kennis gemaakt met de werkwijze van het bestuur en het beleid van de vereniging.
Ruud van Enter en Tineke Keijzer stellen zich voor en worden met applaus begroet.

12.Bespreken en accorderen Herziening Huishoudelijk Reglement CVOO
In de vorige AV is besloten om dit jaar het Huishoudelijk reglement te herzien en voor te leggen aan de leden. De commissie, die vorig jaar de Statuten had voorbereid, heeft ook deze taak op zich genomen. Het bestuur heeft het werk van Hessel, Jan, Wietske en ook Ruud geaccordeerd.
We nemen het Herziene Huishoudelijk Reglement door.
De 25 aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen en gaan akkoord.
Daarbij waren er ook de 2 digitale positieve reacties van leden, die het bestuur kent.
De voorbereidingscommissie wordt hartelijk bedankt.
Daarbij kwam ook de organisatie van de commissie ledensupport ter sprake. Er is momenteel behoefte aan uitbreiding van de groep technici en docenten en van een nieuwe voorzitter. Jan de Zwart wordt hartelijk bedankt en ontvangt ook bloemen voor zijn werk als voorzitter tot nu toe.

13.Rondvraag
Jan Meurs: bij inloggen op de website ziet hij geen eigen naam. Volgens Hans staat het er wel.
Rob de Wit: hoe krijg je nieuwe leden binnen? Speciale doelgroep: 55+
Fiadella : reclame bij bibliotheken?

14.Sluiting
Om ongeveer 21.15 uur sluit Hans deze vergadering met dank aan alle aanwezigen en wenst hen alvast fijne paasdagen.

Oostzaan, d.d.                                                Oostzaan, d.d.

Voorzitter                                                        Secretaris